សកម្មភាពដាំដើមឈើនៅបឹងឆ្នាល់មាន់ ថ្ងៃទី ២៨ ០៨ ២០២០​ ដោយក្នុងនោះមានកូនឈើចំនួន ២០​ ដើមដែលសហគមន៍បានស្នើសុំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗយកមកដាំនៅជុំវិញស្រះជម្រកត្រី ហើយគណៈកម្មការស្រះជម្រកត្រីនឹងបន្តស្នើសុំបន្តទៀតដើម្បីយកមកដាំបន្ថែម។

By ANKO