ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ សកម្មភាព ប្រជុំការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទស្រីចឹក  នៅទីស្នាក់ការសហគមន៍ ដោយមានការចូលរួមពីលោក កែ សុខថុល មេឃុំកញ្ជរ សហការី អង្គការ ANKO និងគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ទាំងអស់។

By ANKO